Novice

Selekcija in vzreja primernih krav za sisteme za avtomatsko molžo

Selekcijski program in upravljanje črede telic imata lahko bistveno vlogo pri učinkovitosti in donosnosti kmetije z robotsko molžo.
Kmetije po vsem svetu vse pogosteje uporabljajo sisteme za avtomatsko molžo (AMS), kar se bo verjetno nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Zmanjševanje razpoložljive delovne sile in zviševanje ravni plač spodbujata večje uvajanje avtomatizacije na vseh velikostih kmetij. Vendar pa kmetje poleg naložbenih stroškov zaradi negotovosti glede procesa prehoda, sprememb v praksah upravljanja in možnosti povečanega deleža prostovoljnih izločitev krav, ki se ne prilagodijo novemu sistemu, pogosto dvomijo o odločitvi za uvedbo sistema AMS.
Z napredkom tehnologije je AMS postal zanesljiv način molže. Podatki iz kanadske raziskave kmetij, ki so prešle s konvencionalnih sistemov molže na sistem AMS, so pokazali, da je bilo v povprečju treba izločiti le 2 % živali zaradi vedenja ali telesnih lastnosti, kot je na primer oblika vimena. Vendar pa obstaja več možnosti za izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti v čredah AMS s prilagoditvijo rejskih ciljev in gospodarjenja. To je še posebej pomembno za velike črede, v katerih lahko nekatere od teh prilagoditev predstavljajo logistične izzive.
Krava je primerna za molžo v avtomatiziranih sistemih molže zaradi več telesnih in vedenjskih značilnosti. V popolnem svetu bi radi imeli kravo:
- z dobro oblikovanim vimenom, ki omogoča, da robot zlahka pritrdi molzno enoto in očisti seske.
- z dobrimi parklji in nogami, ki kravi ne preprečujejo, da bi prostovoljno prišla do robota.
- ki bi se hitro prilagodila robotu, ga večkrat obiskala, potisnila druge krave z območja robota in je ne bi bilo treba priganjati.
- ki ima hiter pretok mleka, kar skrajša čas, ki ga krava preživi v robotu, vendar ni bolj dovzetna za mastitis.
- ki ima največjo možno količino mleka v manjšem številu obiskov, da se čim bolj poveča število krav/robotov.
Študije so ovrednotile in opredelile selekcijske lastnosti, ki lahko izboljšajo mlečnost in dolgoživost krav v čredah AMS brez škodljivih stranskih učinkov na zdravje in produktivnost. Velika količina podatkov, ki se dnevno zbirajo v AMS, je pomembno orodje za oceno učinkovitosti posamezne krave.  Dr. Dechow in sodelavci so podatke, zbrane v sistemu AMS, uporabili za izračun plemenske vrednosti zaželenih lastnosti za krave, ki se molzejo s sistemom AMS. Izbira lastnosti, ki izboljšujejo pretok mleka, je bila povezana z večjo učinkovitostjo robotov. Vendar pa selekcijo za velik pretok mleka pogosto spremlja slabše zdravje vimena. Izbira krav za lastnosti, ki lahko skrajšajo čas, porabljen v molznem robotu, kot so hitrost vstopa in izstopa iz molznega robota, čas, potreben za pritrditev čaše za seske, in hitrost zagona molzne enote, lahko prav tako omogoči večjo zmogljivost molznega robota brez ogrožanja zdravja vimena.
Genetika črede ima pomembno vlogo pri uspehu mlečne kmetije. Vendar sta usposabljanje in prilagajanje krav na sistem ključnega pomena, ko govorimo o AMS, zlasti pri kravah v prvi laktaciji. Njihov uspeh v čredi AMS je odvisen od tega, kako hitro se po telitvi prilagodijo na sistem AMS. Privajanje krav je zamudno in v veliki meri vpliva na proizvodno in delovno učinkovitost kmetij.  Nekatere študije kažejo, da lahko upravljanje v zgodnjem življenjskem obdobju vpliva na vedenje in prilagodljivost krav na nova okolja, živali, ljudi in postopke gospodarjenja na kmetijah. Dr. Costa in sodelavci so v pregledu, ki zajema možne učinke skupinske reje telet, navedli dokaze, da je individualna reja povezana z agresivnostjo in odzivom na strah. Poleg tega lahko socializacija v zgodnjem življenju vpliva na sposobnost teleta, da se spopade in nauči novih spretnosti, pri čemer so živali, vzrejene v parih ali skupinah, bolj prilagodljive na spremembe kot teleta, vzrejena v individualni postavitvi, kot je pokazala študija, ki jo je objavil Dr. Meagher s sodelavci.

Uporaba fantoma AMS za predhodno usposabljanje telic pred telitvijo je še ena strategija, ki je povečala število obiskov po telitvi. Fantom v hlevu je takrat, ko je v hlevu podobna postavitev kot sistem AMS, da se telice seznanijo s prihodnjim robotom za molžo in razmerami pri molži, kar telicam pogosto daje pozitivne povratne informacije, kot je na primer žito. To lahko privede do hitrejšega prilagajanja telic na sistem, skupaj s številnimi drugimi potencialnimi koristmi:

- večja proizvodnja mleka med laktacijo
- Manjše število živali, ki se priganjajo
- manj poškodb med prilagajanjem na sistem AMS
- zmanjšano število izločitev.

Druga metoda, ki se uporablja na večjih kmetijah, je oblikovanje črede za usposabljanje, v kateri so živali v prvi laktaciji skupaj in se molzejo dvakrat ali trikrat dnevno, dokler ne pride do prostovoljne molže. S tem se lahko zmanjšajo motnje pri prostovoljnem premikanju krav v glavni čredi. Nekatere kmetije AMS z manjšimi čredami vključujejo svoje visoko breje telice v laktacijsko čredo. Kmetje poročajo, da sta preprosta aklimatizacija v hlevu pred telitvijo in dejstvo, da telice opazujejo odrasle krave, ki gredo skozi robota, znatno zmanjšala število primerov, ko je treba telice po telitvi priganjati.

Uporaba robotov lahko poveča dobrobit in učinkovitost krav ter donosnost kmetije. Ker pa je interakcija med kravami in AMS še vedno v fazi razumevanja, se informacije o najboljših strategijah upravljanja in rejskih ciljih za optimizacijo učinkovitosti in povečanje donosnosti pogosto posodabljajo.

Scroll to top