Novice

Genomsko testiranje: Kako hitro povrniti investicijo?

Genomsko testiranje je zadnja velika revolucionarna sprememba, ki se je v živinoreji, sploh v govedoreji, zgodila pred 15 leti. Zdaj ko lahko rečemo, da je ta selekcijska metoda že dobro preizkušena in vidimo, da so rezultati in posledično genetski napredek res skokovito narasli, je čas, da pogledamo, kako genomsko selekcijo učinkovito uporabiti v naših čredah krav molznic.

Razširjeno je napačno prepričanje, da morajo rejci počakati na finančne koristi genomskega testiranja - da rejci z omejenimi finančnimi sredstvi ne morejo upravičiti naložbe zaradi morebitnih dolgoročnih koristi. Natančen pregled številk, ki izhajajo iz skrbno premišljenega načrta genomskega testiranja, govori o drugačni zgodbi - o večji učinkovitosti in takojšnjih finančnih učinkih. Toda kako?

1. Zadostno število nadomestnih telic

Z uporabo genomskega testa, ki vključuje lastnosti zdravja odraslih krav in telet ter napoveduje tveganja za pogoste in drage bolezni, lahko pridobite bolj neposredne informacije za ugotavljanje, pri katerih telicah je genetsko bolj verjetno, da bodo v vaši čredi preživele in napredovale do vrhunca proizvodnje. Pri povprečnih stroških vzreje 2.000 eur na telico samo pomislite, koliko bi lahko prihranili, če bi v mladosti prepoznali telice, ki so najbolj dovzetne za mastitis, metritis, mlečno mrzlico, respiratorne bolezni in drisko?

Ta potencialni prihranek bi vam lahko pomagal pokriti stroške genomskega testiranja in usmeriti vaše naložbe v vzrejo telic, ki vam lahko pomagajo povečati vaš poslovni izid.

Številne mlečne reje se ne zavedajo, koliko presežka imajo. Ena čreda je imela 40 % preveč telet. Za to kmetijo je bilo presenečenje, ko so izračunali stroške vzreje vseh teh telic, zlasti če nismo vedeli, ali bodo vse uspešno nadomestile krave. Da bi zmanjšali število potrebnih telic za remont, smo uporabili informacije, pridobljene z genomskim testiranjem, da bi identificirali in odstranili 20 % telic z najslabšimi plemenskimi vrednostmi. S tem so se zmanjšali stroški vzreje telic. Reja je te prihranke uporabila za kritje stroškov genomskega testiranja. Ali bi lahko brez informacij o genomskem testiranju zanesljivo upravljali število telic za remont?

2. Uporaba bolj ciljnih strategij osemenjevanja

Drugi del, kjer lahko pridobimo sredstva  za genomsko testiranje, je oblikovanje strategij vzreje s ciljem ustvariti najbolj iskana teleta. Najdragocenejša teleta za pitanje na današnjem trgu so teleta križancev za meso. To je zato, ker so teleta mlečno/mesnih križancev v povprečju vredna približno 100 eur več kot črno bela teleta. Črede, ki uporabljajo veliko seksiranega semena in seme mesnih pasem; in zelo malo konvencionalnega semena ; lahko ustvarijo do 40 % telet križancev. Razlika, ustvarjena s temi teleti, prinese približno 100 eur več vrednosti na tele. S tem se lahko pokrijejo stroški za genomsko testiranje in seksirano seme.

Koliko denarnega toka lahko ustvari genomsko testiranje?

Za lažjo predstavo potencialne možnosti denarnega toka, spodnji modeli prikazujejo, kako bi lahko čreda 300 krav z uporabo strategij genomskega testiranja, ki vključujejo osemenjevanje s seksiranim semenom (25 eur/dozo) in semenom mesnih pasem (5 eur/dozo), ustvarila dodaten prihodek v višini približno 8.000 eur. Za primerjavo stroškov semena je vnešen "trenutni" scenarij z uporabo seksiranega semena za zgornjo polovico telic (2x) in konvencionalnega semena za vzrejo preostalih. Ob uporabi povečane stopnje koncepcije pri telicah je strošek približno 6.000 eur za "trenutno" uporabo semena.

Možnost 1: ustvarjanje približno 8.000 eur dodatnega prihodka:

Ta agresivna strategija bi lahko prinesla dodaten dohodek v višini 13.600 eur, kar pomeni neto dobiček v višini več kot 8 000 eur za rejo, če upoštevamo podatek, da so križanci vredni 100 eur več kot čistokrvna črno bela teleta. S tem povečanjem se ne bi plačalo samo seme, ampak bi se pokrili tudi stroški genomskega testiranja (144 telic X 43 eur/telico/gemomski test = 6.192 eur)

Strategija: Vse seksirano seme ali vse seme mesnih pasem

 • vse telice so osemenjene s seksiranim semenom
 • krave v prvi laktaciji: vrhunskih 65 % s seksiranim semenom (2x); vse ostale s semenom mesnih pasem.
 • krave druge laktacije: Vrhunskih 25 % seksiranega semena (2x); vse ostale s semenom mesnih pasem (2x).

Rezultati:

 • 12 črno belih telic na mesec (12x12=144)
 • stroški semena znašajo 11.500 eur oziroma se povečajo za 5.500 eur (v primerjavi s "trenutnim" scenarijem pred spremembo strategije)
 • mesni križanci: 136 kom na leto x 100 eur = 13.600 eur
 • finančni učinek: 13.600 eur – 5.500 eur (strošek semena) =8000 eur

Možnost 2: ustvarjanje približno 6.000 eur dodatnega prihodka:

Ta manj agresivni pristop uporablja več seksiranega semena, vendar ne izključno seksiranega in semena mesnih pasem, za rejce, ki morda ne želijo širiti reje do te mere kot v prvem primeru. Kljub temu bi ta strategija prinesla približno 6.000 eur dodatnega prihodka, če upoštevamo, da je vsak križanec vreden dodatnih 100 eur v primerjavi s čistopasemskimi črno belimi teleti.

Strategija: več seksiranega semena, vendar ne izključno seksirano ali izključno seme mesnih pasem

 • vse telice so osemenjene s seksiranim semenom (3x); sledi konvencionalno seme
 • krave v prvi laktaciji: najboljših 25 % s seksiranim semenom (2x); sledi konvencionalno seme; naslednjih 35 % samo s konvencionalnim semenom; slabših 40 % s semenom mesnih pasem;
 • krave v drugi ali višji laktaciji: najboljših 10 % s seksiranim semenom (1x); nato konvencionalno seme; naslednjih 30 % s konvencionalnim semenom; slabših 60 % s semenom mesnih pasem;

Rezultati:

 • 12 telic mlečne pasme na mesec
 • stroški semena so za približno 4.000 eur višji od "trenutnega" scenarija pred spremembo strategije
 • mesni križanci: 103 kom na leto x 100 eur =10.300 eur
 • Finančni učinek: 10.300 eur – 4.000 eur (strošek semena) = 6000 eur

Vir: Dave Erf, genetik za tehnične storitve za mlečno živinorejo, Zoetis

Prilagajanje in vrednotenje strategij genomskega testiranja

Ustrezna velikost črede telic za remont in uporaba različnih strategij vzreje sta lahko nerodna. Največja skrb je, da bi te strategije lahko pripeljale do pomanjkanja telic. Vendar je treba upoštevati, da se bodo potrebe po številu telic zmanjšale, saj bomo ustvarili telice z najboljšo genetiko, krave pa bodo običajno dlje časa v proizvodnji.

Del prilagajanja strategije, ko se izboljša idealna sestava črede, je ponastavitev pričakovanj, da vam ne bo treba prodati starejših, donosnejših krav. Ko črede vzredijo vedno več telic, se lahko stopnja remonta črede poveča. Vedno pogosteje vidimo črede s 45% stopnjo remonta, kar je precej nad povprečjem v panogi, ki znaša 35-36 %.

Na tej točki je potrebno pametno upravljanje odločitev o izločitvah. Odločite se za izločitev, ki daje dobrim živalim priložnost, da živijo svoje donosno življenje.

Poleg zmanjšanja potreb po številu telic je druga sprememba, ki lahko zahteva prilagoditve, izboljšanje stopnje brejosti. Ko se stopnja brejosti izboljša, se vzredi več telet. Morda boste morali prilagoditi strategijo in uporabiti več semena mesnih pasem, ker se telice in krave hitreje obrejijo.

Teh prilagoditev se lahko zavedate le tako, da dosledno uporabljate premišljen načrt genomskega testiranja in ocenjujete rezultate.

Prednosti podpore na kmetiji

Pri izbiri genomskega testa in izvajanju načrta je pomembno razumeti raven storitev in podpore, ki je ponujena ob testu. Za uspešno razlago rezultatov genomskih testov in uporabo informacij je potrebna podpora pravih strokovnjakov, ki pomagajo pri pregledu trenutnega stanja v čredi, vzpostavljanju načrtov, razvoju postopkov testiranja na kmetiji, razlagi genomskih informacij in ocenjevanju strategij testiranja.

Za več informacij o možnostih genomskega testiranja nam pišite na info@vitrovet.si

Marko Topolovec, dr.vet.med

Scroll to top